ساینس و کیمیا

ساینس و کیمیا

ارسال شده توسط فاطمه علی رستمی در تاریخ: 05 دسامبر 2016

ساینس:در لغت به معنی دانش و در اصطلاح طریقه بدست آوردن دانش است.

کیمیا:  کیمیا از کلمه عربی شامان بمعنی اسرار آمیز و یا از کلمه لاتینی Exir  بمعنی موثر و یا از کلمه دری بمعنی کمیاب یا نادر گرفته شده است. موضوع اساسی مطالعه کیمیا ماده و خصوصیات آن میباشد.

خواص فزیکی ماده : خواص فزیکی ماده عبارت از مطالعه خواص ظاهری ماده مانند کثافت ، رنگ ، بوی ، مزه ، حالات سه گانه ، جلا ، سختی ، نرمی ، نقطه ذوبان و نقطه غلیان ماده میباشد.

کثافت : مقدار ماده را در یک سانتی مترمکعب حجم کثافت گویند.

جامد: آنچه که دارای شکل معین ، حجم معین و وزن معین باشد جامد است.

مایع : آنچه که دارای حجم معین ووزن معین باشد مایع است.

گاز : آنچه که  صرف دارای وزن معین باشد گاز است.

نقطه ذوبان : عبارت از مقدار درجه حرارت است که در آن یک ماده جامد به مایع تبدیل شود نقطه ذوبان و انجماد هر ماده نظربه نوعیت آن فرق میکند.

نقطه غلیان : عبارت از مقدار درجه حرارتی میباشد که در آن یک ماده به جوش می آید نقطه غلیان هر ماده نظر به ماده دیگر فرق میکند.

تغیرات فزیکی ماده : در تغیرات فزیکی ماده ترکیب ماده از بین نرفته ولی از یک شکل به شکل دیگری تبدیل میگردد.

تغیرات کیمیاوی ماده : درتغیرات کیمیاوی ماده شکل ، اصلیت و ترکیب ماده از بین میرود ماننده کاغذ که توسط شعله آتش به خاکستر تبدیل میشود و در این حادثه کیمیاوی شکل ، اصلیت و ترکیب ماده از بین میرود.

خواص کیمیاوی ماده : اگر یک پارچه آهن در هوای آزاد و مرطوب گذاشته شود زنگ گرفته و آهن خراب میگردد در این حالت آکسیجن هوا با آهن یکجا تعامل کرده اکساید آهن را که ما آن را زنگ میگویم میسازد . خاصیت و ترکیب اولی آهن در این اکساید ( رنگ ) از بین میرود . همچنین اگر چوب را بسوزانیم خاکستر میشود خواص ترکیب چوب در خاکستر از بین میرود.

انواع ماده : ما میتوانیم مواد مختلف محیط ماحول خویش را به گروپ های عنصر ، مرکب و مخلوط تقسیم نمایم.

عنصر : موادیکه توسط طریقه های ساده کیمیاوی و فیزیکی ( جریان برق ، چکش خوردن ، حرارت دادن و غیره ) به ماده ساده تر دیگر تبدیل نگردد بنام عناصر یا میشوند یا به عباره دیگر عناصر به موادی گفته میشود که از یک نوع ذرات یا اتوم ها ساخته شده باشند و به طرق ساده کیمیاوی به اجزای ساه تر تجزیه نمیگردند.

تا اکنون به تعداد به تعداد ۱۱۵ عنصر کشف گردیده که از آن جمله ۹۲ عنصر از عنصر هایدروجن الی یورانیم در طبیعت موجود بوده و بتعداد ۲۳ عنصر دیگر به صورت مصنوعی در لابراتوار ها ساخته شده اند که امکان دارد تعداد عناصر دیگر نیز کشف گردد.

اتــــم : ذره نهایت کوچک یک عنصر که خاصیت همان عنصر را دارا باشند بنام اتم یاد میگردد اتم ها هر عنصر دارای خواص مشابه کیمیاوی و فزیکی میباشند و اتم های عناصر مختلف خواص کیمیاوی و فزیکی مختلف دارند.

 

ساختمان اتم : در مورد اتم از زمانه های گذشته علمای کیمیا عقیده داشتند که اتم قابل تجزیه به ذرات کوچک نمی باشد اما تحقیقات و تجارب علمی جدید نشان میدهد که اتم قابل تجزیه و تخریب میباشد و تحقیقاتی که تا اکنون در مورد اتم صورت گرفته به پایه اکمال نرسیده و حاصل نمودن معلومات مکمل در مورد اتم خارج از قدرت بشری میباشد.

اتم دارای دو قسمت عمده میباشد یکی آنرا به نام هسته اتم می نامند که در مرکز اتم واقع و در آن ( پروتون ها ) و نیوترون ها موجود می باشد و دیگری به نام مدار ها یا سویه انرژی اتم می نامند که در آن الکتورنها واقع میباشند.

هسته اتم : هسته اتم که در مرکز ان موقیعت دارد پروتون ها و نیوترون ها ساخته شده است قسمت سنگین اتم را هسته تشکیل میدهد.

پروتون : ذره کوچک اتمی است که دارای چارچ برقی مثبت و در هسته اتم موقیعت دارد.

نیوترون : ذره کوچک اتمی است که دارای چارچ خنثی بوده کتله آن مساوی به کتله پروتون است پس هر اتم در مرکز خود دارای یک هسته بوده که دارای چارچ مثبت میباشد.

مخلوط : یکجا نمودن دو و یا چند ماده را با یکدیگر که خواص خویش را حفظ کنند مخلوط نامیده میشود .

مرکب : یا مرکبات عبارت از مواد میباشد که از دو یا زیاد اتم های مختلف النوع ساخته شده باشند و در مواد مذکور اتم ها عناصر ترکیب کننده آن خواص اولی خویش را از دست میدهند : بطور مثال:- آب یک مرکب است که از تعامل عناصر هایدروجن و اکسیجن بوجود میاید و در آب خواص هایدروجن و اکسیجن دیده نمیشود اکسیجن گازی است که در عملیه تنفس از آن استفاده میشود .  هایدروجن گاز قابل احتراق بوده و از تعامل عناصر مذکور آب بدست میاید که در آن خواص گازات مذکور موجود نمیباشد.

 

بدون پاسخ برای "ساینس و کیمیا"

نوشتن نظر